กลุ่มไฟฟ้าแสงสว่าง

ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบและผลิตในประเทศไทยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก.)