บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 

ขนาด 1x14วัตต์, 2x14วัตต์, 1x28วัตต์ และ 2x28วัตต์