หน้าใหม่

แสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล

รองรับ 3 โหมด 3 การทำงาน คือ ระบบทำความเย็น ระบบไล่ความชื้น และระบบพัดลม